תקנון

תקנון רכישה ותנאי שימוש באתר

כללי

1. החברה טופ סל תחת המותג Up Phone ע.מ. 558148185 (להלן: "החברה") מפעילה אתר בכתובת www.upphone.co.il, במסגרתו מתבצעות מכירות אביזרים לסלולאר ומוצרים נלווים, לציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

2. רשאים להשתתף ברכישה באתר החברה בני 18 ומעלה, אשר קיים ברשותם תעודת זהות, בעלי כתובת מגורים בישראל ואשר ברשותם כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי בישראל.

3. כל אדם ו/או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות רכישה (להלן: " הלקוח"), מצהיר בעצם הפעולה באתר, כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר החברה יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. כן הוא מסכים ומאשר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, והוא מוותר מראש על כל תביעה כאמור, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.


4. השירות שניתן על ידי החברה מוענק באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי החברה תהא רשאית לשנות את איזורי השירות מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.]


5. החברה תהא רשאית לשנות בכל עת, את התקנון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי החברה, בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי, יהיה מועד הפרסום הראשון של נוסח התקנון המעודכן. כל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהא כפופה לתקנון המעודכן.


6. תוכן האתר ותקנון זה, מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד, ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

המוצרים

7. שמות המוצרים ומחיריהם יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").


8. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף בכל עת, מוצרים המוצגים ברשימת המוצרים, או להוציא מוצרים מרשימת הנ"ל. בנוסף לכך, יתכן ובעת ביצוע ההזמנה יהיו מוצגים ברשימת המוצרים, מוצרים אשר לא יהיו באותה עת במלאי, וללקוח לא תהא כל טענה או דרישה בקשר לכך.

9. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגים באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות באופן כשלהו את החברה.

המחירים

10. מחירי המוצרים שמפורסמים באתר בעת ההזמנה, יהיו תקפים למשלוח הקרוב, גם במקרה של עליית מחירים בין מועד ההזמנה למועד המשלוח.


11. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ומסומנים כמוצרים במבצע, יסופקו במחיר המבצע, רק בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף, בעת הרכישה בלבד.


12. החברה תהא רשאית לעדכן את הלקוח בכל עת על טעות אשר נפלה בתיאור המוצר ו/או במחיר המוצר. במקרה כזה, הלקוח יהא רשאי לבטל ו/או לאשר את המוצר ו/או את המחיר בהתאם לתיקון אשר יוצג לו ע"י החברה.


13. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ביצוע הרכישה באתר

14. ביצוע רכישה יעשה אך ורק דרך האתר.


15. בעת ביצוע ההזמנה ידרש הלקוח למלא פרטים אישיים כפי שיוצגו באתר החברה. ללא מילוי פרטים אלו לא יהא רשאי הלקוח להמשיך בתהליך ההזמנה.


16. סיום הרכישה, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום". על הלקוח יהיה להזין, את הפרטים המבוקשים, בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך, יתקבל דף, המציג את פרטי ההזמנה, ומספר הזמנה ייחודי אשר יהווה אסמכתא לשליחתה (להלן:"ביצוע ההזמנה").


17. החברה תעשה ככל הנדרש לשמור את המידע הנמסר ולא תעשה בו כל שימוש למעט לפי הוראות תקנון זה.


18. אם מסר הלקוח פרטים כוזבים בעת ההזמנה לא תהיה אפשרות לחברה להבטיח אספקת המוצר. מקרה והזין הלקוח פרטים כוזבים לאתר יחויב בגין דמי משלוח וטיפול. יובהר כי הזנת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית לפי חוק העונשין.


19. לאחר ביצוע ההזמנה ישלח ללקוח בדוא"ל אישור על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מהווה כל התחייבות מצד החברה לספק את המוצר/ים שהוזמנו והינו אך ורק הודעה ללקוח כי פרטי ההזמנה נקלטו ע"י החברה.


20. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, יוכל הלקוח לציין כתובת משלוח אחרת מכתובתו שלו למשלוח המוצרים המוזמנים, על פי דרישתו, וזאת למקרה, שבעת ביצוע האספקה, לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכחים במקום, ההוראה כאמור תהא, באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח לקבלת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחברה. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות.


21. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות אצל החברה וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. מובהר כי שירות החברה אינו מהווה הצעה בלתי חוזרת למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים, תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

התשלום

22. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף ביצוע התשלום. ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר.
23. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות מערכת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.
24. התשלום יבוצע בתשלום אחד ללא ריבית או לשיקול הלקוח עד 12 תשלומים בתוספת ריבית.
25. התשלום כפוף לתנאי חברת האשראי ולאישורה.
26. יצוין כי פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים והלקוח ידרש למסרם בכל הזמנה מחדש.

שעות פעילות

27. הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
28. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או הפקס אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת, על פי שיקול דעתה של החברה ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע בשעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות.
29. מוקד שירות הלקוחות בטל: 03-6248002 או בדוא"ל:
[email protected] , שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א'-ה' בין השעות 10:00-19:00, ביום ו' בין השעות 10:00-14:00.
30. ימי האספקה: זמני החלוקה יתואמו עם הלקוח בעת ההזמנה.
31. כתובת החברה למשלוח דואר הינה בת.ד. 14184, יהוד.
32. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות והחברה אינה מחויבת למועדים אלה.

דמי משלוח

33. בנוסף למחירי המוצרים, יחויב הלקוח אם בחר באופציה בדמי משלוח בדואר רשום (לפי מחיר דואר ישראל ) הלקוח יקבל מספר מעקב במייל לפי הפירוט הבא: הזמנה תחויב בתוספת בסך של 13.5 ש"ח בגין מוצר אחד. או אם נבחר שליח עד הבית באזור גוש דן דמי משלוח יהיו 50 ש"ח עד 4 שעות וזמינים מיום א' – ה' בין השעות 10:00 – 15:00 יש לאמת מול החנות את תיאום השליח. במידה והלקוח בוחר את האופציה למשלוח בדואר רגיל אנו מדגשים שהמשלוח אינו מאובטח ובאחריות הלקוח בלבד זמן אספקה ייתכן עד 14 יום בהתאם לדואר ישראל.החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה (כגון תקלות במחשב, השבתות או טעויות מיון בשירותי דואר ישראל, או בשרותי השליחים ו/או שנגרמו כתוצאה מכוח עליון וכו').
34. הלקוח יהא רשאי לבצע איסוף עצמי מכתובת החברה ברחוב חיים לנדאו 7, ברמת גן,קניון מרום נווה קומה ב' בתיאום מראש בלבד עם מוקד שירות הלקוחות של החברה.
35. דמי המשלוח יקבעו סופית, בהתאם לסכום הקניה לתשלום, ביום אספקת המוצרים.
36. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לעדכן את דמי המשלוח, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה ומתחייבת להודיע מראש על השינוי.

אספקה

37. מובהר כי אספקת המוצרים, בגין הזמנה שתתקבל, תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי). החברה שומרת לעצמה את הזכות, שלא לאשר תשלום, אשר אינו מקובל, עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
38. זמן אספקת המוצרים הינו בין 7-14 ימי עסקים אלא אם צוין אחרת באתר החברה (זמן האספקה תלוי בדואר ישראל בלבד).
39. החברה תשתדל לספק, את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד, יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, החברה אינה מתחייבת לספק, את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן, כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה.
40. החברה לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
41. במקרה והלקוח או מי מטעמו, לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו, הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה, יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים, על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל, לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה, כי הוא מסכים שהמוצרים, יושארו אצל אחר ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים אצל אחר, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

החזרת מוצרים

42. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה, הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו, בעת האספקה.
43. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים המסופקים, בעקבות הבדיקה הנ"ל, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה, של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
44. החזרת מוצרים, מכל סיבה שהיא תוך 14 יום מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית וללא פתיחה ו/או שימוש באחריות הלקוח בלבד ועל חשבונו.
45. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 6 ימים מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק באחריות הלקוח בלבד ועל חשבונו.
46. עבור החזרת מוצרים כאמור בסעיפים 42 ו-43 לעיל, יקבל הלקוח זיכוי כספי, בניכוי דמי משלוח ו-5% מערך המוצר או לחילופין בניכוי 100 ₪, לפי הנמוך שביניהם.
47. יובהר ויצוין כי לא תתאפשר החזרת מוצרים מעבר ל-14 יום משום סיבה שהיא.

מבצעים

48. מעת לעת יימכרו מוצרי החברה במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").
49. במקרה והחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו, אזי המבצע יהיה בתוקף, עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד.
50. החברה תשלח ללקוח מעת לעת מידע בעניין המלצות ומבצעים וזאת בתנאי שהלקוח מילא את כתובת הדוא"ל שלו באתר.

ביטול / שינוי הזמנה

51. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה, תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.

אחריות

52. אחריות החברה בגין מוצריה הינה ל-12 חודשים בלבד, אלא קבעה החברה זמן אחריות שונה למוצר ממוצריה. אחריות על המוצר תכובד במידה ואין שבר, קרע או נזק לקוח במוצר.
53. החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח החברה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש באתר החברה וכדומה.
54. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
55. הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
56. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג, שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
57. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקס) אשר תנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקס באשר הם.

החוק החל ותנית שיפוט

58. על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
59. החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם, על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במקרה ויתעורר, ייושב בדרכי נועם, מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במקרה והסכסוך לא ייושב כאמור, אזי הוא יידון בבית המשפט בתל-אביב בלבד.

אבטחת האתר

60. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית
SSL .61. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו. שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
62. החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

זכויות יוצרים

63. הקניין הרוחני באתר החברה בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צד שלישי אשר קיבלו מהחברה רישיון שימוש כדין.
64. החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
65. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי של הלקוחות ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.